Is cuid thábhachtach d’obair an CRF é monatóireacht agus tuairisciú ar fheidhmíocht Uisce Éireann. Déanann an CRF monatóireacht ar Uisce Éireann chun a chinntiú go n-úsáideann Uisce Éireann an t-ioncam a fhaigheann sé (de réir mar a cheadaíonn an CRF ) ar mhaithe le leas an chustaiméara agus a chinntiú go mbeidh Uisce Éireann éifeachtach agus éifeachtúil chun na cuspóirí atá leagtha amach aige a bhaint amach.

Déanann an CRF monatóireacht ar fheidhmíocht agus iompar Uisce Éireann i réimsí ar nós; seirbhís do chustaiméirí, cáilíocht na seirbhísí uisce a sholáthraítear, agus i seachadadh a Phlean Infheistíochta Caipitil. Iarrann an CRF go dtabharfaidh Uisce Éireann tuairisc dó go rialta le faisnéis agus sonraí éagsúla. Leis an bhfaisnéis sin is féidir linn feidhmíocht na cuideachta a anailísiú agus a mhonatóiriú le himeacht ama agus feidhmíocht Uisce Éireann a chur i gcomparáid le fóntais eile in Éirinn agus i ndlínsí eile (próiseas ar a dtugtar ‘tagarmharcáil’). Déanann an CRF monatóireacht ar Uisce Éireann freisin trí scrúdú a dhéanamh ar ghearáin a fhaightear ó chustaiméirí Uisce Éireann.

Measúnú Feidhmíochta Uisce Éireann

D'fhonn a áirithiú go n-úsáideann Uisce Éireann an t-ioncam a fhaigheann sé ar mhaithe le leas an chustaiméara, d'fhorbair an CRF creat measúnaithe chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar dhul chun cinn Uisce Éireann ar fud raon leathan de mheadarachtaí a dírítear ar chustaiméirí.

Tá na meadarachtaí sin in éineacht le riachtanais tuairiscithe eile, mar shampla iad siúd atá i Lámhleabhar CRF Uisce Éireann, chun a chinntiú go soláthraíonn Uisce Éireann seirbhís chuí do chustaiméirí.

Tar éis comhairliúchán poiblí, rinne an CRF i mí na Samhna 2016, a chinneadh maidir leis na príomhtháscairí feidhmíochta nó meadarachtaí a úsáidfear i Measúnacht Feidhmíochta Uisce Éireann a ndéantar iad a chatagóiriú faoi na ceannteidil seo a leanas:

  • Seirbhís do chustaiméirí
  • Feidhmíocht Chomhshaoil
  • Soláthar Uisce - Cáilíocht na Seirbhíse
  • Slándáil Soláthair Uisce
  • Seirbhís Séarachais

Le Tuarascáil Measúnaithe Feidhmíochta Uisce Éireann, a fhoilsítear thart ar gach sé mhí, is féidir leis an CRF feidhmíocht fóntais a mheas le himeacht ama agus a chinntiú go gcuirfear sonraí trédhearcacha ar fheidhmíocht an fhóntais ar fáil do chustaiméirí.

Tá tuilleadh faisnéise ar Measúnú Feidhmíochta Uisce Éireann le fáil i rannóg na bhfoilseachán ar ár láithreán gréasáin.

Lámhleabhair Chustaiméirí Uisce Éireann

D'fhorbair an CRF Lámhleabhair do Chustaiméirí Uisce Éireann. Tá dhá lámhleabhar ann; ceann do chustaiméirí tís agus ceann do chustaiméirí tráchtála (gnó). Sonraíonn na lámhleabhair na leibhéil riachtanacha de sheirbhísí do chustaiméirí agus bearta cosanta do chustaiméirí a gcaithfidh Uisce Éireann a áireamh ina gcóid chleachtais éagsúla.

Lámhleabhar do Chustaiméirí Tís

I measc na réimsí atá clúdaithe sa Lámhleabhar do Chustaiméirí Baile, tá Cóid Chleachtais ar; Cumarsáid do Chustaiméirí, Méadrú, Billeáil, Custaiméirí Leochaileacha, Gearáin Chustaiméirí, agus Oibríochtaí Líonra.

Ina theannta sin, éilíonn an lámhleabhar do chustaiméirí tís Uisce Éireann cairt chustaiméirí a bhunú do chustaiméirí tís agus leagann sé amach gealltanais íosta seirbhíse do chustaiméirí Uisce Éireann. Má theipeann ar Uisce Éireann gealltanas a chomhlíonadh, beidh custaiméir i dteideal íocaíocht chairte.

Tá Cód Cleachtais an Lámhleabhair do Chustaiméirí Leochaileacha dírithe ar chosaint na ndaoine atá ag brath go mór ar uisce dá gcuid riachtanas míochaine nó iad siúd a bhféadfadh tacaíocht bhreise a bheith ag teastáil uatha chun cumarsáid a dhéanamh le hUisce Éireann nó seirbhísí a fháil uaidh.

Lámhleabhar do Chustaiméirí Tráchtála

Scríobh an CRF an Lámhleabhar do Chustaiméirí Tráchtála agus leagann sé amach na leibhéil riachtanacha de sheirbhísí do chustaiméirí agus do bhearta cosanta custaiméirí nach mór d’Uisce Éireann a sholáthar dá chustaiméirí tráchtála agus ní mór é sin a léiriú freisin i gCód Cleachtais Ghnó Uisce Éireann. Tá Cóid Chleachtais sa Lámhleabhar seo maidir le Cumarsáid, Méadrú, Billeáil, Oibríochtaí Líonra agus Láimhseáil Gearáin do chustaiméirí gnó.

Gearáin

Tá Cód Cleachtais maidir le Láimhseáil Gearán sa dá lámhleabhar. Leagann sé seo amach riachtanais Uisce Éireann maidir le seirbhís gearán atá éasca le húsáid a sholáthar do chustaiméirí má bhíonn deacrachtaí acu le hUisce Éireann. I gcás gearáin gan réiteach ní foláir d’Uisce Éireann custaiméirí a chur faoi bhráid fhoireann ghearáin thiomanta an CRF.

Tá freagracht reachtúil ag an CRF as seirbhís um réiteach gearán a sholáthar do chustaiméirí Uisce Éireann ag a bhfuil díospóid gan réiteach le huisce Éireann. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin tseirbhís sin, féach an rannóg gearán ar ár suíomh gréasáin trí chliceáil anseo.

Bíonn an CRF i mbun oibre go rialta le hUisce Éireann agus déanann sé monatóireacht ar chur i bhfeidhm na cuideachta ar riachtanais an lámhleabhair do chustaiméirí. Tá cáipéisí a thagann chun cinn iad na Lámhleabhair Tís agus Tráchtála araon agus coinnítear iad faoi athbhreithniú ag an CRF chun a chinntiú go mbeidh siad ábhartha i gcónaí, oiriúnach don chuspóir agus go bhfuil na caighdeáin seirbhíse oiriúnach do chustaiméirí.

Éilítear ar Uisce Éireann na Cóid Chleachtais éagsúla a ullmhú (mar atá léirithe thuas) agus ní mór dóibh na riachtanais seirbhíse do chustaiméirí a leagtar amach i ngach lámhleabhar a léiriú ar a laghad. Caithfidh Uisce Éireann gach Cód Cleachtais a chur faoi bhráid an CRF.

Le Lámhleabhar Uisce Éireann an CRF a fheiceáil, cliceáil anseo.

Is féidir Cóid Chleachtais Uisce Éireann a fháil ar láithreán gréasáin Uisce Éireann, www.water.ie.

Seachadadh Infheistíochta Caipitil Uisce Éireann

Déanann an CRF monatóireacht ar sheachadadh Uisce Éireann dá Phlean Infheistíochta Caipitil, a leagann amach cad é atá i gceist ag Uisce Éireann a sheachadadh leis an ioncam a cheadaíonn an CRF thar thréimhse áirithe ama. Caithfidh Uisce Éireann tuairisc a thabhairt ansin maidir leis an méid a sheachaid sé leis an ioncam a cheadaigh an CRF. I gcás nach gcomhlíonann Uisce Éireann aschuir agus torthaí mar atá beartaithe, féadfaidh an CRF gan ioncam a cheadú an chéad tréimhse rialaithe ioncaim eile.

D'fhoilsigh an CRF tuarascáil ar Aschuir Infheistíochta Caipitil Uisce Éireann ar feadh thréimhse IRC1. Deirtear sa tuarascáil sin, i measc rudaí eile, gur sheachaid Uisce Éireann na rudaí seo a leanas sa tréimhse go dtí deireadh 2016:

  • Caighdeán uisce óil: Bhain sé Fógraí Fiuch an tUisce a bhí curtha i bhfeidhm ag tús 2014 ar feadh níos mó ná 200 lá do níos mó ná 20,000 duine.
  • An scéim um chéad deisiú ligin: sceitheadh laghdaithe tríd an Scéim um Chéad Deisiú Ligin Saor in Aisce, athsholáthar príomhlíonra agus gníomhaíochtaí bainistíochta brú.
  • Príomhlíonraí uisce: Os cionn 850km de phríomhphíopaí uisce nua nó athnuachana.
  • Ionaid chóireála fuíolluisce: 29 ionad nua cóireála fuíolluisce agus 36 uasghrádú.

I dteannta na dtionscadal a bhí críochnaithe faoi dheireadh 2016, tá Uisce Éireann tar éis os cionn 200 tionscadal uisce agus fuíolluisce a chur chun cinn trí chéimeanna éagsúla maidir le coincheap, dearadh agus tógáil. Cuireadh  na tionscadail sin i bhfeidhm ar  an bplean infheistíochta reatha do na blianta 2017 go 2021.

Tá sé mar aidhm ag an CRF páipéar faisnéise a fhoilsiú in 2018 lena mbunófar creat marthanach chun monatóireacht a dhéanamh ar sheachadadh Uisce Éireann dá infheistíocht chaipitil.

Ciste Nuálaíochta Seirbhísí Uisce

Mar chuid d'ioncam a cheadaítear d’Uisce Éireann, chruthaigh an CRF Ciste Nuálaíochta Seirbhísí Uisce €4m chun ligean do Uisce Éireann infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail ina ndéantar iniúchadh ar theicneolaíochtaí úra agus ar shocruithe oibriúcháin atá deartha chun sochair a sheachadadh do chustaiméirí lasmuigh d'oibríochtaí 'gnó mar is gnách'.

D'fhonn na tionscadail seo a shaothrú, caithfidh Uisce Éireann iarratas a dhéanamh chuig an CRF le haghaidh ceada de réir an cháis. Déanann an CRF athbhreithniú ar an iarratas ar an tionscadal chun a chinntiú go bhfuil an tionscadal nuálach agus go bhfuil sé deartha chun cuspóir amháin ar a laghad a leagtar amach i bPáipéar Eolais an Chiste um Nuálaíocht Seirbhísí Uisce a chur chun cinn. Áirítear leis na cuspóirí seo, i measc nithe eile, 'soláthar seirbhísí uisce sábháilte, slána, iontaofa'; 'Coigilteas fuinnimh feabhsaithe'; 'maolú ar thionchar diúltach an athraithe aeráide'; agus 'caomhnú feabhsaithe ar acmhainní uisce.'

Tá an Ciste Nuálaíochta ar fáil d'Uisce Éireann trí dheireadh na tréimhse IRC2, agus ina dhiaidh sin déanfaidh an CRF athbhreithniú ar iarratas Uisce Éireann ar mhaoiniú breise nuálaíochta mar chuid den ghnáthphróiseas athbhreithnithe ioncaim don tríú tréimhse rialaithe ioncaim (RC3).

Is féidir leat Páipéar Eolais an Chiste Nuálaíochta Seirbhísí Uisce a léamh agus an chéad tuarascáil CRF ar ghníomhaíochtaí tionscadail Uisce Éireann faoin gCiste Nuálaíochta ar shuíomh gréasáin CRF sa rannóg 'Foilseacháin'.