Muirir do chustaiméirí teaghlaighí (tís)

In 2017, tugadh isteach reachtaíocht a leagann síos liúntas uisce tí bliantúil agus a dhéanann foráil maidir le muirearú ar chustaiméirí baile a úsáideann os cionn an liúntais bhliantúil. Socraítear an liúntas ag 1.7 oiread meánráta an éilimh ar uisce in Éirinn, mar a mhol an CRF don Aire. Spreagann an beartas teaghlaigh chun uisce a chaomhnú agus, nuair is féidir, sceitheanna ina soláthar uisce a aithint agus a shocrú. Tá sé i gceist ag muirir úsáide iomarcacha caomhnú agus freagracht phearsanta as úsáid uisce a chur chun cinn agus cabhrú le hÉirinn riachtanais na Creat-Treorach Uisce a chomhlíonadh. An 17 Iúil 2019, d’fhormheas an CRF, tar éis comhairliúchán poiblí a dhéanamh agus tuairimí na ngeallsealbhóirí a bhreithniú, beartas muirir ar ró-úsáid Uisce Éireann. Oibríonn an muirear ró-úsáide mar seo a leanas:

Is é an liúntas uisce tí ná 213,000 lítear in aghaidh na bliana. Déanfar úsáid teaghlaigh suas go dtí an leibhéal seo a mhaoiniú go poiblí trí chánachas ginearálta. Gearrfar muirear ar theaghlaigh a úsáideann níos mó ná 213,000 lítear as an liúntas seo, mura bhfuil siad i dteideal liúntais nó díolúintí breise.

Cuirfidh Uisce Éireann custaiméirí baile ar an eolas má tá siad ag úsáid uisce os cionn an liúntais teaghlaigh bhliantúil (thart ar 1 as gach 10 gcustaiméir). Eiseofar litir ‘Call to Action’ i dtosach chuig na custaiméirí sin ar cosúil go bhfuil siad ag úsáid os cionn a liúntais thar thréimhse 12 mhí. Beidh faisnéis sa litir seo maidir le sceitheanna a shocrú agus uisce a chaomhnú. Tar éis na litreach seo, eiseofar fógra oifigiúil do chustaiméirí a lean ar aghaidh ag sárú a liúntais teaghlaigh i dtréimhse 12 mhí níos déanaí, ie aithníonn Uisce Éireann gur lean an custaiméir ag úsáid thar an tairseach tar éis an ‘Glao chun Gnímh’ litir. Ní bhfaighidh custaiméirí baile muirear (as an méid uisce a úsáidtear os cionn na tairsí) ach amháin tar éis dóibh an fógra oifigiúil a fháil:

  1. sáraítear leath an liúntais teaghlaigh thar na 6 mhí dar gcionn; agus
  2. sáraítear an liúntas teaghlaigh iomlán thar an 12 mhí dar gcionn ó dháta an fhógra.

Ní eiseofar fógra oifigiúil faoi úsáid iomarcach dealraitheach go luath i 2020. Mar thoradh air sin, ní eiseofar na chéad bhillí ró-úsáide, a chumhdaíonn an tréimhse 12 mhí roimhe sin, chuig custaiméirí go dtí 2021.

Liúntais agus díolúintí breise

Féadfaidh custaiméirí le teaghlaigh níos mó (iad siúd a bhfuil níos mó ná ceithre áititheoir buan acu) iarratas a dhéanamh ar liúntais bhreise chun an méid tairsí is infheidhme a mhéadú. Tá liúntas de 25,000 lítear in aghaidh na bliana ar fáil do gach áititheoir breise in áitreabh ina gcónaíonn ceathrar áititheoirí nó níos mó. Mar shampla, is é liúntas bliantúil teaghlaigh seisear ná 263,000 lítear.

Sa chás go bhfuil riachtanas míochaine ag cónaitheoir a chónaíonn de ghnáth i dteaghais an chustaiméara (teaghlach), féadfaidh an custaiméir iarratas a dhéanamh ar dhíolúine ó tháillí a íoc as seirbhísí uisce i gcás gur sáraíodh méid an liúntais.

Beidh foirmeacha iarratais ar fáil ar shuíomh Gréasáin Irish Water nó is féidir le Irish Water iad a chur suas ar iarratas. Ní mór an fhoirm iarratais a chomhlánú ina hiomláine agus a bheith sínithe ag an gcustaiméir (sealbhóir cuntais cláraithe Uisce Éireann). Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an iarratas, cuirfidh Uisce Éireann an custaiméir ar an eolas i scríbhinn an bhfuil a n-iarratas ceadaithe nó diúltaithe nó má theastaíonn tuilleadh faisnéise.

Cuirfidh litreacha ceadaithe liúntais agus litreacha ceadaithe díolúine custaiméirí ar an eolas faoina méid nua liúntais teaghlaigh. Tá an oibleagáid fós ar na custaiméirí Uisce Éireann a chur ar an eolas faoi aon athruithe ina gcúinsí ina dhiaidh sin.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach páipéar cinnidh an CRF (CRF / 19/086).

Muirir ar chustaiméirí gnó (tráchtála)

Táillí reatha do chustaiméirí gnó

Leanann custaiméirí gnó (nó ‘tráchtála') de chuid Uisce Éireann ag íoc táillí as seirbhísí uisce, fuíolluisce agus eisiltigh trádála. Mar chuid d’athchóiriú an Rialtais ar sheirbhísí uisce agus fuíolluisce na hÉireann, tá Uisce Éireann freagrach as custaiméirí gnó a mhuirearú ón 1 Eanáir 2014.

De réir threo an CRF, leanann Uisce Éireann ag gearradh táillí ar chustaiméirí gnó ar an mbonn céanna agus a chinntear faoi pholasaí ábhartha an Rialtais agus a chuir údaráis áitiúla i bhfeidhm amhail an 31 Nollaig 2013 go dtí go bhféadfadh Uisce Éireann athbhreithniú a dhéanamh ar na táillí reatha. Áirítear leis seo na socruithe muirearaithe tráchtála a chuirtear i bhfeidhm ar an gcuid tráchtála de chustaiméirí ‘úsáide measctha’ a úsáideann seirbhísí uisce chun críocha tí agus gnó araon ar an soláthar céanna.

Creatlach Taraifí Tráchtála Uisce Éireann

Shocraigh agus ghearr 34 údarás áitiúil agus 10 gcomhairle baile muirir ar chustaiméirí gnó agus ar chustaiméirí ilchineálacha roimhe seo. Mar thoradh air sin, bhí raon leathan de leibhéil phraghsála, catagóirí, modheolaíochtaí agus socruithe billeála. Faoi láthair tá os cionn 500 muirear ar leith ann do chustaiméirí gnó ar fud na hÉireann.

D'iarr an CRF ar Uisce Éireann tograí a fhorbairt le haghaidh Creat Taraifí Tráchála nua. Leagfaidh an creat seo amach moltaí Uisce Éireann maidir leis an méid a ghearrfar ar chustaiméirí gnó agus úsáidí measctha as seirbhísí uisce agus fuíolluisce amach anseo. Tá sé mar aidhm leis an gcreat seo cur chuige comhchuibhithe a bhunú maidir le muirir a ghearradh ar sheirbhísí uisce agus fuíolluisce a sholáthraíonn Uisce Éireann, rud a rachaidh chun sochair custaiméirí gnó ó thaobh trédhearcachta, simplíochta agus cothromais de.

Rachaidh an CRF i gcomhairle go poiblí faoi mholtaí Uisce Éireann sula ndéanfar aon chinneadh maidir leis an gCreat Taraifí Tráchtála. Le haghaidh tuilleadh eolais faoi Chreat Taraifí Tráchtála Uisce Éireann a bhunú, léigh anseo

Muirir uisce phoiblí agus fuíolluisce a rialáil

Faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2) 2013, ceadaíonn an CRF Plean Muirear Uisce Uisce Éireann, a leagann amach táillí seirbhísí uisce maidir le naisc nua, léamha méadair speisialta, tástáil méadair, agus muirir ar sholáthar seirbhísí uisce agus fuíolluisce do chustaiméirí tráchtála.

De réir an Achta um Sheirbhísí Uisce 2017, cuireadh deireadh le muirir uisce do chustaiméirí tís, ach beidh táillí i gceist i gcásanna ina bhfuil úsáid uisce tí níos mó ná méid na tairsí (213,000 lítear in aghaidh na bliana) atá leagtha amach ag an Aire (beidh liúntais ann dóibh siúd a bhfuil níos mó ná 4 bhall teaghlaigh acu agus eisceachtaí dóibh siúd a bhfuil riachtanais leighis acu). Caithfidh an Plean Táillí Uisce foráil a dhéanamh do tháillí dá leithéid.

Agus an Plean Muirear Uisce á cheadú, caithfidh an CRF breithniú ar an bplean infheistíochta is déanaí atá ag Uisce Éireann agus ar na costais is dócha a fhabhróidh Uisce Éireann thar thréimhse an Phlean Muirear Uisce. Ní mór don CRF a chinntiú freisin go bhfuil na muirir a chuirtear i bhfeidhm ag teacht leis an ioncam a cheadaítear faoi rialuithe ioncaim Uisce Éireann.

Athbhreithníonn an CRF muirir a chuirtear i bhfeidhm ar sheirbhísí uisce, lena n-áirítear soláthar uisce óil, cóireáil agus diúscairt fuíolluisce, agus cóireáil agus diúscairt eisiltigh trádála. Chun féachaint ar chinntí a rinne an CRF roimhe seo maidir le muirir ar sheirbhísí uisce, féach an chuid foilseachán den láithreán gréasáin seo, le do thoil.

Próiseas chun maoiniú a cheadú d’Uisce Éireann

Céim 1.

Ullmhaíonn an tAire Ráiteas Beartais um Sheirbhísí Uisce. Leagann sé seo amach cuspóirí agus tosaíochtaí beartais uisce an Rialtais.

Céim 2.

Ullmhaíonn Uisce Éireann Plean Maoinithe Straitéiseach. Tugann sé seo cur síos ar chur i bhfeidhm an Ráitis Bheartais um Sheirbhísí Uisce.

Céim 3.

Cinneann an tAire cibé acu an gceadóidh sé an Plean Maoinithe Straitéiseach nó nach ceadóidh. Mura gceadófar é, ní mór d'Uisce Éireann an Plean Maoinithe Straitéiseach a chur isteach arís.

Céim 4.

Ullmhaíonn Uisce Éireann Plean Muirear Uisce. Leagann sé seo amach na muirir ar sheirbhísí uisce agus na costais mbeidh Uisce Éireann ag súil lena dtabhú chun seirbhísí uisce a sheachadadh.

Céim 5.

Stiúrann an CRF a ghnáthphróiseas rialaithe ioncaim agus cinneann sé an leibhéal ioncaim a cheadaítear d'Uisce Éireann don tréimhse rialaithe ioncaim.

Céim 6.

Leithdháileann an Roinn Airgeadais na cistí ceadaithe ar Uisce Éireann tríd an bpróiseas buiséadach bliantúil.

Cá bhféadfainn níos mó eolais a fháil?

Socraíonn an CRF muirir san earnáil fuinnimh freisin. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh faoinár gcuid oibre i ngás agus leictreachas.