Ról an CRF i rialáil Uisce Éireann

In 2014, ceapadh an CRF (ar a dtugtar an CER ansin) mar rialtóir eacnamaíoch neamhspleách Uisce Éireann.

Is é ár bpríomhfheidhm, dá bhforáiltear sa reachtaíocht leasanna chustaiméirí Uisce Éireann a chosaint.

Chun é seo a bhaint amach, déanann an CRF an méid seo a leanas:

 • Faomhadh ioncam agus mhuirir Uisce Éireann trí phróisis rialaithe ioncaim;
 • Cur i bhfeidhm chóid chleachtais Uisce Éireann;
 • Comhairle a thabhairt don Aire maidir le cúrsaí a bhaineann le seachadadh seirbhísí uisce;
 • Comhoibriú leis an EPA, rialtóir comhshaoil ​​Uisce Éireann; agus
 • Soláthraíonn sé seirbhís réiteach díospóidí do chustaiméirí Uisce Éireann.

Éilítear le reachtaíocht freisin go ndéanfaidh an CRF a fheidhmeanna a chomhlíonadh maidir leis an ngá atá lena cinntiú:

 • Go gcuirfear cáilíocht seirbhíse ar fáil do thomhaltóirí agus go gcosnaítear a leasanna;
 • Go soláthróidh Uisce Éireann seirbhísí uisce go heacnamaíoch agus go héifeachtach;
 • Go n-oibreoidh Uisce Éireann ar bhealach inmharthana go tráchtála;
 • Go caomhnófar acmhainní uisce;
 • Leanúnachas, sábháilteacht, slándáil, agus inbhuanaitheacht seirbhísí uisce;
 • Go féidir le hUisce Éireann freastal ar na héilimh réasúnta uile ar uisce atá ann faoi láthair agus is féidir a thuar;
 • Go n-aisghabhfar costas na seirbhísí uisce i gcomhréir le hAirteagal 9 de Chreat-Treoir Uisce an AE;
 • Go gcomhlíonfaidh Uisce Éireann a chuid feidhmeanna ar bhealach a chuirfidh ar chumas an Stáit cuspóirí comhshaoil ​​na Treorach sin a chomhlíonadh; agus
 • Go gcomhlíonfaidh Uisce Éireann a chuid feidhmeanna ar bhealach oscailte agus trédhearcach.

Ár ngeallsealbhóirí

Áirítear ar ár bpáirtithe leasmhara:

 • Custaiméirí Uisce Éireann
 • Rialtas na hÉireann
 • Uisce Éireann
 • Grúpaí leasmhara do chustaiméirí, amhail an Fóram Náisiúnta Uisce agus an tÚdarás Náisiúnta Míchumais
 • Grúpa Geallsealbhóirí Custaiméara CRF
 • Grúpa Úsáideoirí Uisce Tráchtála CRF
 • Rialtóirí eile, amhail an EPA
 • An Comhlacht Comhairleach Uisce – Bunaithe faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2017, chun comhairle a thabhairt don Aire maidir leis na bearta is gá chun trédhearcacht agus cuntasacht Uisce Éireann a fheabhsú chun muinín an phobail in Uisce Éireann a mhéadú;
 • WAREG – Tá an CRF ina bhall den Ghrúpa Eorpach um Rialtóirí Uisce (WAREG), grúpa rialtóirí eacnamaíocha a thagann chun foghlaim ó thaithí a chéile agus tacú le forbairt rialáil éifeachtach an tionscail uisce agus fuíolluisce san Eoraip.

Cén chaoi a ndéanann an CRF cumarsáid leis an bpobal?

Tá an CRF tiomanta d’oscailteacht, do thrédhearcacht agus d’ ionchuimsitheacht phoiblí. Déanaimid cumarsáid leis an bpobal trí na bealaí seo a leanas: