Lámhleabhar

Tá freagracht reachtúil ar an CRF maidir le tomhaltóirí fuinnimh a chosaint. Bealach amháin a chomhlíonann an CRF an fhreagracht seo ná trí an Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis. Feidhmíonn an Lámhleabhar mar ‘leabhar rialacha ’do sholáthraithe maidir le gach idirghníomhaíocht le custaiméirí fuinnimh. Is meascán é an Lámhleabhar de phrionsabail agus de rialacha nach mór do gach soláthraí cloí leo.

Tá an Lámhleabhar roinnte ina roinnt cóid chleachtais le haghaidh saincheisteanna cosúil le billeáil, dícheangail, láimhseáil gearán, custaiméirí leochaileacha, srl. Tá roinnt cód sa lámhleabhar chomh maith do chustaiméirí tráchtála nach mór do sholáthraithe cloí leo chomh maith maidir le cosaint a sholáthar d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (GM).

Bainistíonn an CRF an Lámhleabhar agus déanann sé athbhreithnithe chun forbairtí sa mhargadh fuinnimh a chur san áireamh. Rinneadh an t-athbhreithniú is déanaí ar an Lámhleabhar in 2019 agus bhí sé faoi réir roinnt babhtaí comhairliúcháin phoiblí agus rannpháirtíochta le grúpaí leasmhara tionscail agus tomhaltóirí. Is féidir an leagan is déanaí den Lámhleabhar a fháil anseo.

Billeáil

Leagann an Cód Cleachtais maidir le Billeáil amach roinnt ceanglas nach mór do sholáthraithe cloí leo maidir le billí custaiméirí. Mar shampla, ní mór do sholáthraithe a chinntiú go n-eisítear billí do chustaiméirí saor in aisce agus go bhfuil siad bunaithe ar léamha iarbhír arna soláthar ag ESBN, GNI, léamha a chuir an custaiméir isteach nó ar léamha measta. Ceanglaítear ar sholáthraithe freisin a chinntiú go bhfaigheann custaiméirí billí go rialta i gcomhréir le téarmaí agus coinníollacha a gconarthaí agus a gceanglais reachtacha.

Cuimsíonn an Cód Cleachtais maidir le Billeáil roinnt ceanglas ar sholáthraithe maidir le faisnéis atá le cur i láthair ar bhille an chustaiméara agus leagtar amach ann na roghanna nach mór a bheith ar fáil do chustaiméirí agus a mbille á íoc acu.

Is féidir tuilleadh eolais ar fhormáid an bhille custaiméara a fháil ar rannóg na dtomhaltóirí ar láithreán gréasáin an CRF.

Is féidir teacht ar eolas níos mionsonraithe faoi na ceanglais maidir leis an mbille custaiméirí sa Chód Cleachtais maidir le Billeáil sa leagan is déanaí den Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis anseo.

Custaiméirí Leochaileacha

Tá cosaintí do chustaiméirí leochaileacha sa mhargadh fuinnimh an-tábhachtach don CRF. Cinntíonn an Cód Cleachtais maidir le Custaiméirí Leochaileacha atá sa Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis go bhfuil íosleibhéal seirbhíse ann do chustaiméirí leochaileacha nach mór do sholáthraithe leictreachais agus gáis cloí leo.

Sainmhíniú

Sainmhínítear custaiméir leochaileach mar dhuine atá

  1. ag brath go mór ar threalamh faoi chumhacht leictreach, lena n-áireofar, ach nach bhfuil teoranta do, feistí cosanta saoil, teicneolaíochtaí cúnta chun tacú le maireachtáil neamhspleách agus trealamh leighis, nó
  2. go háirithe leochaileach i leith dínasctha le linn mhíonna an gheimhridh ar chúiseanna seanaoise nó sláinte choirp, chéadfach, intleachtúil nó mheabhrach.

Custaiméir Soghonta a Chlárú

Nuair atáthar ag déileáil le custaiméir leochaileacha, tá roinnt rialacha sonracha ann nach mór do sholáthraithe cloí leo. Mar shampla, tá roinnt oibleagáidí ar sholáthraithe agus custaiméirí leochaileacha á liostú agus á gclárú acu. Áirítear leis sin na cineálacha foirmeacha a úsáideann soláthraithe chun custaiméirí leochaileacha a chlárú agus na próisis atá i bhfeidhm chun an próiseas clárúcháin a chríochnú.

Ina theannta sin, ní mór do sholáthraithe próisis a bheith i bhfeidhm acu chun a aithint cén uair a tharla athrú ar leochaileacht d'fhonn a chinntiú go bhfuil custaiméirí cláraithe go cruinn agus go cuí.

Méadair ÍMAÚ agus Custaiméirí Leochaileacha

Leagann an Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis síos roinnt rialacha nach mór do sholáthraithe cloí leo agus méadar Íoc Mar a Úsáidtear á thairiscint acu do chustaiméirí leochaileacha. Áirítear leis sin a chinntiú go bhfuil próisis leordhóthanacha i bhfeidhm ag soláthraithe chun a chinntiú go gcuirtear leibhéil chuí faisnéise ar fáil do chustaiméirí leochaileacha maidir le méadair ÍMAÚ. Ina theannta sin, ní mór do sholáthraithe a chinntiú go bhfuil próisis i bhfeidhm i gcásanna ina bhfuil sé níos oiriúnaí do chustaiméirí fanacht ar ÍMAÚ.

Tá eolas níos mionsonraithe ar na cosaintí a thugtar do chustaiméirí leochaileacha le fáil sa Chód Cleachtais do Chustaiméirí Leochaileacha sa leagan is déanaí den Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis anseo.

PAYG ÍMAÚ

Tá táirgí Íoc-Mar-a-Úsáidtear (ÍMAÚ) tar éis éirí níos forleithne sa mhargadh miondíola le blianta beaga anuas. Tá difríocht shuntasach idir táirgí ÍMAÚ agus na táirgí caighdeánacha creidmheasa a thairgeann soláthraithe agus dá bhrí sin chuir an CRF cosaintí leordhóthanacha i bhfeidhm chun é sin a léiriú. Tugann an Cód Cleachtais maidir le Méadair agus Buiséad ÍMAÚ roinnt oibleagáidí atá ar sholáthraithe leictreachais agus gáis cloí maidir le  méadar ÍMAÚ / rialtóir buiséid a shuiteáil.

Eolas ar Rialaitheoirí ÍMAÚ / Buiséid

Cuireann an Cód Cleachtais oibleagáid ar sholáthraithe íosleibhéal faisnéise a sholáthar do chustaiméirí maidir lena méadar ÍMAÚ / rialtóir buiséid. Ba chóir go gcuimseodh sé seo faisnéis ar an méadar ÍMAÚ / rialtóir buiséid, conas a oibríonn sé, áit ar féidir leis an gcustaiméir faisnéis a fháil maidir leis an taraif atá siad air faoi láthair, míniú ar chreidmheas éigeandála agus faisnéis úsáideach eile. Ní mór ráiteas soiléir a bheith san fhaisnéis sin chomh maith go bhfuil an soláthar fuinnimh scoite mura bhfuil aon chreidmheas ar an méadar ÍMAÚ nó ar an rialtóir buiséid.

Fiach a Aistriú

I gcás go n-aistríonn custaiméir le fiachas gan íoc go ÍMAÚ, tá roinnt oibleagáidí ann nach mór do sholáthraithe cloí leo. Mar shampla, ba chóir don soláthraí cumas an chustaiméara íoc a chur san áireamh agus méadar réamhíocaíochta / rialtóir buiséid á shuiteáil aige agus a dhearbhú leis an gcustaiméir go bhfuil socruithe íocaíochta soláimhsithe. Ina theannta sin, ní mór do sholáthraithe a chinntiú go mbeidh rochtain ag custaiméirí ar shaoráidí díola chun creidmheas breise a dhéanamh má bhíonn deacracht ag custaiméir creidmheas a chur sa rialtóir buiséid  nó rochtain a fháil orthu, ní mór do sholáthraithe oibriú leis an gcustaiméir chun socruithe íocaíochta eile a dhéanamh.

Is féidir teacht ar eolas níos mionsonraithe faoi na riachtanais do mhéadair ÍMAÚ agus rialtóirí buiséid anseo.

Aistriú

Spreagann an CRF tomhaltóirí chun siopadóireacht a dhéanamh le haghaidh an mhargaidh is fearr dá riachtanais fuinnimh - bíodh sin lena soláthraí reatha nó le rogha eile. Taispeánann anailís a rinne an CRF gur féidir leis na custaiméirí sin a aistríonn coigiltis shuntasacha a dhéanamh.

Tugann an Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis roinnt oibleagáidí ar sholáthraithe maidir le haistriú. Mar shampla, ní mór do sholáthraithe a chinntiú go gcaithfidh a bpróisis agus a nósanna imeachta inmheánacha an próiseas aistrithe a éascú agus tacú leis.

Tá oibleagáidí i bhfeidhm freisin a éilíonn ar sholáthraithe aon fhaisnéis a theastaíonn chun an próiseas aistrithe a chríochnú ar bhealach tráthúil. Mar shampla, scaoileadh an ‘cód díghníomhachtaithe’ do chustaiméir ar tháirge ÍMAÚ atá ag iarraidh aistriú a dhéanamh.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an méid a theastaíonn ón gcustaiméir chun an t-aistriú a dhéanamh ar an rannóg tomhaltóra ar láithreán gréasáin CRF 

Margaíocht agus fógraíocht

Is uirlisí tábhachtacha iad margaíocht agus fógraíocht do sholáthraithe agus iad ag cur a dtairiscintí agus a dtáirgí in iúl do thomhaltóirí. Mar sin féin, ba cheart tomhaltóirí a chosaint ó aon mhargaíocht nó fógraíocht a d'fhéadfadh a bheith míthreorach nó gan iarraidh.

Dá bhrí sin, leag an CRF síos roinnt oibleagáidí nach mór do sholáthraithe cloí leo agus gníomhaíochtaí margaíochta agus fógraíochta á ndéanamh acu. Mar shampla, ní mór do sholáthraithe gach beart réasúnach a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil sé éasca a ábhar margaíochta a thuiscint, go bhfuil sé cruinn, agus go sainítear go soiléir an táirge atá á mhargú agus an tréimhse a chlúdaíonn sé.

Ina theannta sin, ceanglaítear ar sholáthraithe a chinntiú go dtugann siad bille bliantúil measta (EAB) i ngach ábhar margaíochta agus fógraíochta - lena n-áirítear fógraí teilifíse agus raidió. Is táscaire éasca le tuiscint é an EAB do thomhaltóirí chun comparáid agus codarsnacht a dhéanamh idir na taraifí fuinnimh atá ar fáil ó sholáthraithe.

Tá tuilleadh sonraí faoi na hoibleagáidí atá ar sholáthraithe le fáil sa Chód Cleachtais maidir le Margaíocht agus Fógraíocht sa leagan is déanaí den Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais & Gáis anseo.

Tá tuilleadh eolais faoi chaighdeáin níos ginearálta maidir le margaíocht agus fógraíocht nó le gearán a dhéanamh maidir le haon ábhar margaíochta nó fógraíochta le fáil ar shuíomh gréasáin Údarás Fógraíochta & Caighdeán na hÉireann (ASAI).