Creat Sábháilteachta Peitriliam (PSF)

Déanann an CRF monatóireacht ar chomhlíonadh úinéara, oibritheoirí nó gnóthais peitriliam trí chigireachtaí agus athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha ráithiúla ar fheidhmíocht sábháilteachta. Soláthraíonn an Córas Dearbhaithe Comhlíontachta tuilleadh sonraí maidir le hiniúchtaí agus cigireachtaí, fíorú, tuairisciú feidhmíochta agus athbhreithnithe neamhspleácha ar chásanna sábháilteachta. Is féidir an cúlra ar na foirmeacha seo a leanas a fháil freisin i bpáipéar an Chórais um Dhearbhú Comhlíonta

Ba cheart d'úinéirí / oibreoirí a dtuarascálacha feidhmíochta sábháilteachta a chur isteach ag baint úsáid as an bhfoirm seo: Foirm Iarratais um Thuairisciú Feidhmíochta Sábháilteachta.

Ba cheart d'úinéirí / oibreoirí a ICB a chur faoi bhráid lena fhaomhadh ag baint úsáid as an bhfoirm seo: Foirm Iarratais ar Aighneacht Comhlachta Inniúil Neamhspleách. 

Ba cheart d'úinéirí / oibreoirí a bhforchoimeádas fíoraithe a chur isteach ag baint úsáide as an bhfoirm seo: Foirm Aighneachta Forchoimeádta Fíoraithe.

Ba chóir d'úinéirí / oibreoirí a gComhlacht Athbhreithnithe Neamhspleách a chur isteach lena fhaomhadh ag baint úsáid as an bhfoirm seo: Foirm Iarratais an Chomhlachta Athbhreithnithe Neamhspleách.

Ba cheart d'úinéirí / oibreoirí a dTuarascáil ar Athbhreithniú ar Chás Sábháilteachta Neamhspleách a chur isteach ag baint úsáid as an bhfoirm seo: Foirm Iarratais ar Thuarascáil ar Athbhreithniú ar Chás Sábháilteachta Neamhspleách

Mura bhfuil an caighdeán riachtanach bainte amach ag úinéirí, oibreoirí nó gnóthais peitriliam, tá cumhachtaí suntasacha forfheidhmithe ar fáil don CRF, lena n-áirítear na cumhachtaí chun gníomhaíochtaí a thoirmeasc ar mhaithe le sábháilteacht. Tá fíneálacha suas le €3,000,000 i bhfeidhm chomh maith má theipeann orthu cloí le gníomhartha forfheidhmithe.

Tugann Alt 12 de Cheanglais an Chreata Sábháilteachta Peitriliam níos mó sonraí ar cumhachtaí forfheidhmithe sin an CRF.

Creat Sábháilteachta Gáis (GSF)

Déanann an CRF monatóireacht ar chomhlíonadh maidir le cás sábháilteachta gnóthais trí iniúchtaí agus cigireachtaí rialta a dhéanamh ar ghnóthais cheadúnaithe gáis nádúrtha agus LPG

Tá cumhachtaí suntasacha forfheidhmithe ag an CRF nuair a fhaightear amach nach bhfuil gnóthais ag comhlíonadh a gcásanna sábháilteachta, lena n-áirítear an chumhacht chun ordú  a thabhairt do ghnóthas plean feabhsúcháin a chur isteach agus fógraí feabhsúcháin agus toirmisc a sheirbheáil.

Tá na cumhachtaí sin leagtha amach san Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2012 a leasaíodh leis an Acht um Rialáil Leictreachais 1999.

Conraitheoirí Leictreachais agus Suiteálaithe Gáis

Fiosraíonn an CRF tuairiscí ar oibreacha leictreacha agus gáis mídhleathacha líomhnaithe agus tionscnaíonn sé ionchúisimh agus gníomhartha forfheidhmithe eile in aghaidh daoine aonair a thugann faoi oibreacha leictreacha nó gáis go mídhleathach.

Is cion é oibreacha leictreacha nó gáis srianta a dhéanamh agus gan a bheith cláraithe a léiriú go bréagach go bhfuil tú cláraithe. Tá na pionóis don dá chion leagtha amach san Acht um Rialáil Leictreachais 1999, arna leasú agus áirítear leo fíneáil suas le €15,000 agus / nó príosúnacht ar feadh suas le 3 bliana.

Má tá cúis agat a bheith in amhras go bhfuil conraitheoir neamhchláraithe ag déanamh oibreacha leictreacha in áitreabh tí, nó ag cur síos orthu féin ar bhealach a d'fhéadfaí a thabhairt le tuiscint gur Conraitheoir Leictreach Cláraithe (REC) iad, tuairiscigh é sin trí www.safeelectric.ie

Má tá cúis agat a bheith amhrasach go bhfuil duine nach bhfuil ina Shuiteálaí Gáis Cláraithe (RGI) ag déanamh oibreacha gáis, nó ag cur síos orthu féin ar bhealach a d'fhéadfaí a thabhairt le tuiscint gur RGI iad, tabhair tuairisc air seo trí fhoirm na n-oibreacha gáis neamhdhleathacha amhrasta.

Is féidir leat preaseisiúint a fháil le déanaí maidir le hionchúiseamh a rinne an CRF i gcoinne leictreoir neamhchláraithe anseo.

Déanann an CRF monatóireacht freisin ar fheidhmíocht na scéimeanna RGI agus Safe Electric a fheidhmítear Clár na Suiteálaithe Gáis na hÉireann (RGII) agus Clár na gConraitheoirí Leictreachacha in Éirinn faoi seach (RECI) ar son an CRF. Cuireann an CRF feabhas leanúnach ar na scéimeanna chun cinn agus déanann sé monatóireacht ar chomhlíonadh suiteálaithe agus conraitheoirí leictreachais maidir leis na scéimeanna faoi seach mar atá tuairiscithe ag RGII agus RECI. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil anseo.