Ceadúnais Líonra

Is iad na sealbhóirí ceadúnais líonra fuinnimh reatha in Éirinn: ESB Networks, EirGrid agus Líonraí Gáis Éireann. Deonaítear ceadúnas do shealbhóirí ceadúnais líonra faoi alt 14 (1) den Acht um Rialáil Leictreachais 1999, agus faoi alt 16 (1) den Acht Gáis 2002.Tá diancheanglais um chomhlíonadh agus oibleagáidí tuairiscithe ag gach sealbhóir ceadúnais líonra fuinnimh agus ní mór iad a chomhlíonadh faoi théarmaí a gceadúnais. Más gá, féadfaidh an CRU an ceadúnas a chúlghairm faoi alt 24 den Acht.

Údarú Tógála agus Ceadúnas chun dul i mbun Giniúna

Má dheonaítear Údarú Tógála nó Atógála nó Ceadúnas chun dul i mbun Giniúna duit, tá tú faoi réir ag bearta dearbhaithe comhlíonta agus aighneachta ag an CRU. Tá nótaí treorach do shealbhóirí ceadúnais ar fáil anseo.

D’fhéadfaí fíneáil suas le €100,000 a ghearradh ar dhuine a thógann nó a athógann stáisiún giniúna gan Údarú. Tá na cumhachtaí sin leagtha amach i reachtaíocht atá le feiceáil anseo.

Ar an gcaoi chéanna, tá duine a ghineann leictreachas gan Cheadúnas chun é sin a dhéanamh ciontach i gcion agus d’fhéadfaí fíneáil suas le €1,904 nó príosúnacht ar feadh téarma suas le 12 mhí, nó iad araon, a ghearradh air nó uirthi. Tá na cumhachtaí sin leagtha amach sa reachtaíocht, atá le feiceáil anseo.