Forbhreathnú REMIT

Cuireadh REMIT, an Rialachán maidir le Sláine agus Trédhearcacht an Mhargaidh Fuinnimh, isteach i ndlí AE an 28 Nollaig 2011 agus déantar foráil ann i leith rialacha margaidh agus creat faireacháin ar fud an AE a bhaineann le margaí fuinnimh mórdhíola sa leictreachas agus sa ghás.

Is príomhcholún de chuid REMIT é sonraí an idirbhirt fuinnimh a thuairisciú do rannpháirtithe an mhargaidh, nó do thríú páirtithe thar a gceann, do ACER, ar féidir le ACER measúnú a dhéanamh orthu chun cloí le rialacha margaidh REMIT.

Tháinig “Gníomhartha Cur Chun Feidhme” i bhfeidhm ar an 7 Eanáir 2015 ina sonraítear na critéir, an fhormáid agus an t-am le haghaidh tuairisciú idirbheart chuig ACER.

Faoi REMIT, tá sé d'oibleagáid ar rannpháirtithe sa mhargadh a gceanglaítear orthu tuairisc a thabhairt do ACER mar atá leagtha amach sna Gníomhartha Cur Chun Feidhme clárú leis an CRU. Ina theannta sin, de bhun reachtaíocht na hÉireann (IR 480 de 2014) is cion é má theipeann ar rannpháirtithe riachtanacha an mhargaidh clárú le CRU agus d’fhéadfaí  fíneáil nó díotáil a ghearradh orthu.

Seo a leanas eolas ginearálta a bhaineann le REMIT arna sholáthar ag ACER: Cliceáil anseo

REMIT Clárú leis an CRU

Mar atá thuas, ní mór do rannpháirtithe ábhartha sa mhargadh clárú leis an CRU faoi REMIT.

Soláthraíonn an próiseas clárúcháin aitheantóir uathúil do gach rannpháirtí margaidh cláraithe - ar a dtugtar Cód ACER - a úsáidfear chun sonraí a thuairisciú do ACER faoi REMIT.

Chinn agus shocraigh ACER an fhaisnéis a theastaíonn ó rannpháirtithe margaidh chun clárú ar chóras CEREMP le Cinneadh Uimh. 01/2012. Ba é príomhaidhm a bhí leis an gcinneadh seo a dhréachtú a chinntiú go bhfuil an próiseas clárúcháin chomh réidh agus chomh simplí do rannpháirtithe an mhargaidh agus is féidir. Tá cúig chuid sa phróiseas clárúcháin, mar atá léirithe ag CEREMP:

  • Sonraí faoin rannpháirtí margaidh;
  • Sonraí faoi dhaoine nádúrtha atá nasctha leis an rannpháirtí margaidh;
  • Sonraí faoi rialtóir deiridh rannpháirtí an mhargaidh;
  • Sonraí faoi struchtúr corparáideach rannpháirtí an mhargaidh; agus
  • Sonraí faoi na páirtithe tarmligthe maidir le tuairisciú thar ceann rannpháirtí an mhargaidh.

Is é an chéad chéim sa phróiseas clárúcháin go ndéanfaidh rannpháirtí an mhargaidh ainm úsáideora a chlárú le hardán CEREMP. Nuair a bhunaítear é mar úsáideoir ar chóras CEREMP, cuireann rannpháirtí an mhargaidh an fhaisnéis atá liostaithe thuas isteach.

Leis an nasc CRU seo a leanas le córas clárúcháin ar líne ACER - ar a dtugtar CEREMP - féadfaidh rannpháirtithe an mhargaidh sonraí clárúcháin a chur isteach leis an CRU.

https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=13&lang=en_IE

Eisceachtaí Clárúcháin REMIT

Baineann an t-aon eisceacht maidir le clárú REMIT, mar atá luaite in Airteagal 4 de na Gníomhartha Cur Chun Feidhme - mura dtabharfar na ceirdeanna chun críche trí áit mhargaidh eagraithe – le rannpháirtithe an mhargaidh nach bhfuil páirteach ach iontu seo a leanas:

  • Conarthaí chun leictreachas a sheachadadh go fisiciúil arna tháirgeadh ag aonad táirgthe aonair a bhfuil toilleadh aige arb ionann é agus 10 MW nó níos lú nó le haonaid táirgthe a bhfuil toilleadh comhcheangailte acu arb ionann é agus 10 MW nó níos lú; agus,
  • Conarthaí chun gás nádúrtha a sheachadadh go fisiciúil arna tháirgeadh ag saoráid táirgthe gáis nádúrtha aonair a bhfuil cumas táirgthe aige arb ionann é agus 20 MW nó níos lú.

Fiosruithe Clárúcháin REMIT

Le haghaidh aon saincheisteanna eile a bhaineann leis an bpróiseas clárúcháin, déan teagmháil leis an CRU ag cerempdesk@cru.ie.

Tá na doiciméid QER & ACER is déanaí ar REMIT, lena n-áirítear maidir leis an bpróiseas clárúcháin, ar fáil ag Tairseach ACER REMIT”

Dualgas faisnéis chlárúcháin a choinneáil Cothrom le Dáta

Nuair a bheidh clárú tosaigh CEREMP críochnaithe go rathúil, ní mór do Rannpháirtithe an Mhargaidh a gcuid faisnéise ar CEREMP a choinneáil cothrom le dáta ar bhonn leanúnach. Áirítear leis sin: sonraí teagmhála; páirtithe tarmligthe; faisnéis rialtóra; an meán chun faisnéis ón taobh istigh a fhoilsiú; etc.

Fógra Ardáin chun mí-úsáid mhargaidh amhrasta nó sáruithe ar REMIT a thuairisciú

Tá sé d'oibleagáid ar eagraíochtaí nó ar dhaoine a eagraíonn idirbhearta ar tháirgí fuinnimh mórdhíola (i.e. PPATanna) in Éirinn [faoi Airteagal 15 (1) de REMIT] idirbhearta amhrasacha nó iompar margaidh maslach a thuairisciú don CRU go tráthúil.

Tá oibleagáid ar rannpháirtithe an mhargaidh freisin [faoi Airteagal 4 (2)] fógra a thabhairt don CRU maidir le moill ar thuairisciú a gcuid faisnéise ón taobh istigh.

Spreagtar na páirtithe leasmhara go léir freisin chun fógra a thabhairt don CRU - mar seo a leanas - maidir le hidirbhearta amhrasacha nó sáruithe ionchasacha ar REMIT.

Cad is ‘idirbheart amhrasach’ ann?

Is éard atá i gceist le “idirbheart amhrasach” go bhfuil 'forais réasúnacha' ann le bheith in amhras go bhféadfadh idirbhearta a bheith ina “drochúsáid mhargaidh”, amhail cúbláil mhargaidh nó déileáil chos istigh chomh maith le cineálacha eile iompair a bhféadfadh amhras a bheith ann faoi dhrochúsáid mhargaidh, mar shampla iad siúd a thuairiscítear i dtreoir ACER ar chur i bhfeidhm REMIT.

Conas tuairisciú

Chun idirbheart amhrasach nó sárú féideartha ar REMIT a thuairisciú, nó chun moill a chur ar thuairisciú faisnéise ón taobh istigh a chur in iúl, bain úsáid as ardán fógartha ar líne ACER.

Ba cheart don duine a dhéanann an fógra PDF an fhógra sin a chur ar aghaidh ansin, arna ghiniúint go huathoibríoch ag ACER, tríd an ríomhphost chuig an CRU ag: REMIT@cru.ie

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Foilseacháin agus Nuashonruithe REMIT

Nuashonruithe “Ráithiúla REMIT” ACER

Is é an foilseachán “Ráithiúil REMIT” príomhbhealach cumarsáide ACER le páirtithe leasmhara maidir le cúrsaí a bhaineann le REMIT. Is é an príomhchuspóir atá leis nuashonruithe a sholáthar ar ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta i réimse REMIT. D'úsáid an Ghníomhaireacht é freisin chun treoir a sholáthar maidir le cur i bhfeidhm chreat REMIT agus tuairisciú sonraí.

Cliceáil anseo chun na nuashonruithe ráithiúla a foilsíodh ó 2015 a fheiceáil

Foilseacháin agus Nuashonruithe REMIT

Nuashonruithe “Ráithiúla REMIT” ACER

Is é an foilseachán “Ráithiúil REMIT” príomhbhealach cumarsáide ACER le páirtithe leasmhara maidir le cúrsaí a bhaineann le REMIT. Is é an príomhchuspóir atá leis nuashonruithe a sholáthar ar ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta i réimse REMIT. D'úsáid an Ghníomhaireacht é freisin chun treoir a sholáthar maidir le cur i bhfeidhm chreat REMIT agus tuairisciú sonraí.

Cliceáil anseo chun na nuashonruithe ráithiúla a foilsíodh ó 2015 a fheiceáil

Naisc le Litreacha Oscailte ACER maidir le saincheisteanna REMIT

Foilsíonn ACER Litreacha Oscailte go tréimhsiúil a thugann treoir ar chur i bhfeidhm REMIT. Chun teacht orthu seo cliceáil anseo

Seo a leanas cuid de na litreacha is déanaí:

Dáta Topaic Naisc
8 Eanáir 2019 Litir Oscailte maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach agus impleachtaí do REMIT Cliceáil anseo