Struchtúr Eagrúcháin

Tá suas le triúr Coimisinéir i gceannas ar an CRF ag aon am amháin. Is iad na Coimisinéirí Aoife MacEvilly (Cathaoirleach), Paul McGowan agus Jim Gannon.

Faigheann foireann de thart ar 100 cúnamh ó na Coimisinéirí ina ndualgais, lena n-áirítear 5 stiúrthóir.

Tá obair an CRF roinnte ina chúig Rannán ar leithligh, agus Stiúrthóir faoi stiúir gach Rannáin. Is iad na Stiúrthóirí Laura Brien (Stiúrthóir Uisce), Loretta Lambkin (Stiúrthóir Oibríochtaí agus Forbartha Eagraíochta), John Melvin (Stiúrthóir Margaí Fuinnimh), Karen Trant (Stiúrthóir Líonraí Fuinnimh agus Dlí) agus Ann McGarry (Stiúrthóir Sábháilteachta Fuinnimh agus Gnóthaí Custaiméirí).

Léiríonn an struchtúr seo freagrachtaí éagsúla eacnamaíocha, cosanta custaiméirí agus sábháilteachta an CRF i bhfuinneamh chomh maith lena ról mar rialtóir uisce eacnamaíoch.

Rannán Uisce

Is é an CRF rialtóir eacnamaíoch na hearnála uisce poiblí agus fuíolluisce, a chuimsíonn na seirbhísí a sholáthraíonn Uisce Éireann. Is é an phríomhaidhm atá againn leasanna chustaiméirí Uisce Éireann a chosaint. Agus an ról seo á chomhlíonadh aige, féachann an CRF lena chinntiú go reáchtáiltear Uisce Éireann chomh héifeachtúil agus is féidir agus seirbhísí uisce agus fuíolluisce iomchuí á gcur ar fáil dá chustaiméirí. Formheasann an CRF Plean Táillí Uisce Uisce na hÉireann a léiríonn an t-ioncam ceadaithe, an beartas um mhuirearú nasc agus an réimeas taraife baile agus neamhtheaghlaigh.

An Rannán Margaí Fuinnimh

Tá Rannán na Margaí Fuinnimh freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an Margadh Leictreachais Aonair (SEM) mórdhíola ar fad i gcomhar leis an Rialtóir Fóntais i mBéal Feirste. Déanann an rannán monatóireacht freisin ar shlándáil leordhóthanacht soláthair agus giniúna in Éirinn, ar an gClár Náisiúnta Méadraithe Cliste agus tá sé freagrach as monatóireacht agus rialáil a dhéanamh ar an margadh miondíola fuinnimh agus as ceadúnú soláthraithe fuinnimh.

Líonraí Fuinnimh agus an Rannán Dlí

Tá an rannán seo freagrach as rialáil eacnamaíoch na mbonneagar leictreachais agus gáis nádúrtha in Éirinn, lena n-áirítear forbairt líonra agus beartas ceangail a leagan síos, muirir a cheadú maidir le rochtain ar na líonraí agus iad a úsáid agus díospóidí ceangail a réiteach. Faoi dheireadh, tá ról ginearálta ag an rannán freisin maidir le comhairle a thabhairt don eagraíocht ar gach ábhar dlí.

An Rannán Sábháilteachta Fuinnimh

Tá an Rannán Sábháilteachta Fuinnimh freagrach as an gcreat sábháilteachta gáis agus na feidhmeanna sábháilteachta leictreachais a chur i bhfeidhm. Ina measc seo tá rialáil sábháilteachta ar sholáthar gáis, líonraí gáis (lena n-áirítear GPL), stóráil gáis agus úsáid gáis, rialáil suiteálaithe gáis (lena n-áirítear GPL) agus conraitheoirí leictreachais. Ina theannta sin tá an rannán freagrach as rialáil a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí taiscéalaíochta agus eastósctha peitriliam in aghaidh srutha.

Oibríochtaí agus Forbairt Eagrúcháin

Tá an Rannán Oibríochtaí agus Forbartha Eagraíochta freagrach as tacú agus cumhacht a thabhairt d’fhoirne CRF chun torthaí a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach a bhaint amach. Cuimsíonn an rannán feidhmeanna Acmhainní Daonna, Teicneolaíocht Faisnéise, Airgeadas, Rialachas agus Cumarsáid a chuireann treoir agus straitéis dea-chleachtais eile san eagraíocht chun cinn. Freisin ag déanamh maoirseachta ar ullmhú agus ar chur i bhfeidhm Phlean Straitéiseach CRF, tá fócas ar leith ag an Rannán ar dhearadh agus ar fhorbairt eagraíochtúil, na caighdeáin rialachais is airde a choinneáil agus caidrimh le páirtithe leasmhara a bhainistiú.

Foireann Bainistíochta Sinsearaí

An Coimisinéir Aoife MacEvilly - Cathaoirleach

Tá Aoife ina ball den Choimisiún ó Dheireadh Fómhair 2014 agus ceapadh í ina Cathaoirleach i mí an Mhárta 2020. I measc na bpríomhfhreagrachtaí atá uirthi tá custaiméirí a chumhachtú agus a chosaint, beartas miondíola, méadrú cliste agus ról an gháis sa todhchaí i gcóras fuinnimh slán, dícharbónaithe. D'oibrigh Aoife roimhe seo sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil. Tá BA aici i nGnó Eorpach agus i nGearmáinis ó Ollscoil Uladh agus Dioplómaí Gairmiúla i Rialachas Rialála, Forbairt Straitéise agus Rialachas Corparáideach ó UCD agus UCD Smurfit.

An Coimisinéir Paul McGowan

Bhí Paul ina bhall den Choimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) ó 2013 agus bhí sé ina Chathaoirleach ó mhí Feabhra 2017 go Feabhra 2020. I measc a phríomhfhreagrachtaí laistigh de CRF tá rialáil uisce agus sábháilteacht fuinnimh. Ó 2000 i leith, bhí róil éagsúla ag Paul i CRF maidir le sábháilteacht fuinnimh, margaí fuinnimh uile-oileáin agus rialáil gáis. D'oibrigh Paul roimhe seo sna hearnálacha ola agus gáis, oideachais agus tógála amach ón gcósta. Is Suirbhéir Cairte é Paul de réir gairme le PhD i réimse na Bainistíochta Foirgníochta / Innealtóireachta.

An Coimisinéir Jim Gannon

Tá Jim ina bhall den Choimisiún ó Dheireadh Fómhair 2019. I measc a chuid freagrachtaí tá an margadh mórdhíola leictreachais, líonraí leictreachais agus oibríochtaí. Áirítear leis seo an Margadh Leictreachais Aonair, giniúint; naisc agus idirnasc; seirbhísí córais agus solúbthacht; agus slándáil an tsoláthair. Sular ceapadh é ar an gCoimisiún, bhí Jim ina Phríomhfheidhmeannach ar Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann, agus sular oibrigh an ról sin san earnáil phríobháideach laistigh den tionscal fuinnimh

Laura Brien - Stiúrthóir Uisce

Ceapadh Laura mar Stiúrthóir Uisce agus Comhlíonta i mí Feabhra 2019, áit a bhfuil sí i gceannas ar obair an CRF ar rialáil eacnamaíoch Uisce na hÉireann agus ar mhaoirseacht ar gach gné de ghníomhaíochtaí CRF a bhaineann le comhlíonadh agus forfheidhmiú faoi shainchúram rialála eacnamaíochta CRF. Roimhe sin bhí sí ina Stiúrthóir ar Mhargaí Fuinnimh ag an CRF ó 2014, áit a raibh sí freagrach as an Margadh Comhtháite Leictreachais Aonair a sholáthar le haghaidh fuinnimh agus acmhainne, chun comhlíonadh le margadh fuinnimh inmheánach an AE a bhaint amach. Sula ndeachaigh sí leis an CRF, bhí sí ina comhairleoir eacnamaíoch sinsearach le ComReg, rialtóir teileachumarsáide na hÉireann, ó 2012 go 2014. Tá sí ina ball de Bhiúró Líonra Rialtóirí Eacnamaíocha an OECD, agus tá céim Tráchtála aici ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Éire. agus M.Phil san Eacnamaíocht ó Ollscoil Oxford, an Ríocht Aontaithe.

Loretta Lambkin - Stiúrthóir Oibríochtaí agus Forbartha Eagraíochta

Chuaigh Loretta isteach sa CRF in 2019 mar Stiúrthóir Oibríochtaí agus Forbartha Eagraíochta. Sula ndeachaigh sé le CRF, bhí Loretta ina Phríomhoifigeach ar an mBord Pleanála (6 bliana). Bhí poist aici freisin mar Phríomhfheidhmeannach gníomhach agus Stiúrthóir Margaíochta d’Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath agus Bainisteoir Margaíochta ag Diageo plc. Is céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (B.A. Tíreolaíocht agus Socheolaíocht) agus UCD (Tíreolaíocht M.A.) í Loretta agus tá MBA aici ó Ollscoil Maryland, USA.

John Melvin - Stiúrthóir Margaí Fuinnimh

Ceapadh John mar Stiúrthóir Margaí Fuinnimh agus Méadrú Cliste i mBealtaine 2018, a bhí ina Stiúrthóir Líonraí Fuinnimh agus Dlí roimhe seo. Tá taithí os cionn 20 bliain ag John san earnáil fuinnimh agus bhí róil aige san earnáil fuinnimh tráchtála i gcomhairleoireacht innealtóireachta agus in oibriú saoráidí giniúna cumhachta. Is céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath é, áit ar chríochnaigh sé B.Eng in Innealtóireacht Mheicniúil, agus tá M.Sc. in Airgeadas ó Scoil Ghnó Smurfit. Tá John Melvin freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar gach gné den iomaíocht agus cosaint tomhaltóirí sna margaí miondíola fuinnimh in Éirinn agus sa mhargadh mórdhíola leictreachais uile-oileáin (SEM) i gcomhar le comhghleacaithe ón Rialtóir Fóntais i dTuaisceart Éireann. Tá rannán John freagrach freisin as comhordú foriomlán an Tionscadail Uasghrádaithe Méadar Cliste.

Ann McGarry - Stiúrthóir Sábháilteachta Fuinnimh agus Gnóthaí Custaiméirí

Ceapadh Ann mar Stiúrthóir Sábháilteachta Fuinnimh agus Gnóthaí Custaiméirí leis an CRF i mBealtaine 2016. Sula ndeachaigh sí leis an CRF, bhí Ann ina Stiúrthóir ar an Oifig um Chosaint Raideolaíoch sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ​​tar éis a bunaithe i mí Lúnasa 2014. Bhí sí ina Príomhfheidhmeannach ar Institiúid um Chosaint Raideolaíoch na hÉireann idir 2002 agus 2014. Is céimí í Ann in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Tá Céim Mháistir aici san Fhisic Fheidhmeach agus Ph.D. san Fhisic Thurgnamhach ó UCD. Sa bhliain 2006, bhronn Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath Dochtúireacht Oinigh uirthi mar aitheantas ar a cuid éachtaí sna heolaíochtaí.

Karen Trant - Stiúrthóir Líonraí agus Dlí

Thosaigh Karen leis an CRF i 2006 agus bhí baint aici leis na Rannáin Líonraí Sábháilteachta Fuinnimh agus Fuinnimh mar bhainisteoir agus ansin mar bhainisteoir sinsearach. Ceapadh í mar Stiúrthóir Uisce in 2018, sular aistrigh sí chuig a ról reatha mar Stiúrthóir Líonraí Fuinnimh & Dlí. Tá Karen freagrach as rialáil na mbonneagar leictreachais agus gáis nádúrtha in Éirinn, lena n-áirítear beartas um fhorbairt gréasáin agus nasc a leagan síos, muirir a cheadú as rochtain ar na líonraí agus iad a úsáid agus díospóidí ceangail a réiteach. Tá ról ginearálta ag a rannán freisin maidir le comhairle a thabhairt don eagraíocht ar gach ábhar dlí. Is céimí de chuid Ollscoil na Banríona, Béal Feirste í, áit ar chríochnaigh sí agus LLB sa Dlí. Is aturnae cáilithe í Karen le Dlí-Chumann na hÉireann.