Forbhreathnú

Iarrataí ar Fhaisnéis

Is gnách go bhfaigheann an CRF dhá chineál iarratas ar fhaisnéis:

1. Saoirse Faisnéise

2. Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

1.Saoirse Faisnéise

Bunaíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 na cearta reachtúla seo:

  • Ceart dlíthiúil do gach duine rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí;
  • Ceart dlíthiúil do gach duine faisnéis oifigiúil a bhaineann leis / léi féin a leasú i gcás go bhfuil sí neamhiomlán, mícheart nó míthreorach;
  • Ceart dlíthiúil cúiseanna a fháil le cinntí a dhéanann difear duit féin.

Dearbhaíonn an tAcht ceart bhaill an phobail rochtain a fháil ar fhaisnéis oifigiúil a mhéid is féidir i gcomhréir le leas an phobail agus le ceart príobháideachta daoine aonair.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun an reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise a fheiceáil - https://foi.gov.ie/

Nóta:

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go mb’fhéidir nach mbeidh sé riachtanach iarratas um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh toisc go bhfuil go leor faisnéise ar fáil tríd an suíomh Gréasáin seo, agus mar fhreagairt ar cheisteanna ginearálta faisnéise. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar Shaoráil Faisnéise nó ar AIE, cuir r-phost chuig foi@cru.ie, le do thoil

bhformhór na gcásanna ní mór do chomhlacht poiblí freagra a thabhairt ar iarratas um Shaoráil Faisnéise tráth nach déanaí ná 4 seachtaine ón uair a fhaightear an iarraidh.

2. Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol) 2007 go 2014 cearta dlíthiúla dóibh siúd atá ag lorg rochtana ar fhaisnéis faoin gcomhshaol ó údaráis phoiblí.

Faoi réir eisceachtaí áirithe, ní mór faisnéis a bhaineann leis an gcomhshaol atá ag údarás poiblí, nó a bhfuil údarás poiblí aici a chur ar fáil ach í a iarraidh ar aon duine.

Soláthraíonn na Rialacháin sainmhíniú ar fhaisnéis chomhshaoil agus tugann siad breac-chuntas ar an gcaoi ar féidir iarratais ar fhaisnéis a chur faoi bhráid údaráis phoiblí. Foráiltear leis na Rialacháin freisin do nós imeachta foirmiúil achomhairc i gcás go bhfuil duine míshásta le cinneadh ar a iarraidh.

Treoir Eorpach

Tugadh isteach na Rialacháin AIE chun éifeacht a thabhairt in Éirinn do Threoir 2003/4 / CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle um Rochtain Phoiblí ar Fhaisnéis Chomhshaoil (an Treoir AIE). Rinne an Treoir seo Treoir 90/313 / CEE ón gComhairle a aisghairm, a bhí mar ionstraim roimhe seo de chuid an AE a sholáthraíonn rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol.

Ghlac an AE le Treoir AIE chun éifeacht a thabhairt don philéar Rochtana ar Fhaisnéis de Choinbhinsiún UNECE 1998 ar Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht an Phobail i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas in Ábhair Chomhshaoil (Coinbhinsiún Aarhus).

Seirbhísí a Soláthraíodh

Forbhreathnú ar Sheirbhísí CRF

Seachas an reachtaíocht bhunaidh, an tAcht um Rialáil Leictreachais 1999, athraíodh agus leathnaíodh feidhmeanna agus dualgais an CRF go suntasach trí reachtaíocht a aistríonn treoracha an AE i ndlí na hÉireann agus trí reachtaíocht phríomha nua a thabhairt isteach. Áirítear leis seo, ach níl sé teoranta dóibh, an tAcht um Ghás (Rialachán Eatramhach), 2002, an tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006, an tAcht um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Margadh Leictreachais Aonair) 2007, an tAcht Sábháilteachta Peitriliam (Taiscéalaíocht agus Eastóscadh) 2010 agus an tAcht um Sheirbhísí Uisce 2013 arna leasú.

I measc nithe eile, thug an tsraith reachtaíochta seo cumhachtaí don CRF maidir leis an Margadh Leictreachais Aonair (SEM) uile-oileáin, agus freagrachtaí a bhaineann le sábháilteacht san earnáil fuinnimh.

Ina theannta sin ceapadh an CRF mar rialtóir eacnamaíoch na hÉireann ar earnáil uisce poiblí agus fuíolluisce na hÉireann.

Leictreachas

Tugadh freagracht don CRF i dtosach maidir le rialáil eacnamaíoch earnáil leictreachais na hÉireann tar éis achtú an Achta um Rialáil Leictreachais, 1999, agus tá a róil agus a fhreagrachtaí leathnaithe ó shin le reachtaíocht nua. Is éard a bhí i róil leictreachais eacnamaíocha an CRF léirscaoileadh na margaí giniúna leictreachais agus miondíola (soláthar), agus tá iomaíocht sa dá dheighleog mhargaidh anois, agus is monaplacht iad na líonraí (sreanga) atá faoi réir rialála eacnamaíochta ag an CRF.

Ag féachaint ar na codanna éagsúla den earnáil, tá an margadh giniúna leictreachais uile-oileáin, agus tá an Margadh Leictreachais Aonair (SEM) mórdhíola i bhfeidhm ar fud oileán na hÉireann ó mhí na Samhna 2007. Tá an SEM á rialú ag an SEM Coiste, ar a bhfuil an CRF i mBaile Átha Cliath, an Rialtóir Fóntais i mBéal Feirste agus ball neamhspleách. Féach www.semcommittee.org le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir leis an SEM.

Tá feidhmeanna sonracha ag an CRF maidir le leordhóthanacht giniúna leictreachais agus slándáil an tsoláthair d’Éirinn, lena n-áirítear go bhfuil bearta iomchuí i bhfeidhm chun monatóireacht, measúnú agus bainistíocht a dhéanamh ar shlándáil an tsoláthair agus aon bhearta is gá a dhéanamh chun slándáil an tsoláthair a chosaint. Caithfidh an CRF aird a thabhairt freisin ar an ngá le húsáid cineálacha leictreachais in-athnuaite, inbhuanaithe nó malartacha a chur chun cinn agus tá dualgais air cosaint an chomhshaoil a chur san áireamh.

Ag casadh ar na líonraí leictreachais, rialaíonn an CRF na hioncaim / muirir cheadaithe do chórais tarchurtha agus dáilte leictreachais monaplachta - is é sin le rá na sreanga / piolóin ardvoltais agus ísealvoltais - agus é mar aidhm “luach ar airgead” a sholáthar don chustaiméir deiridh. Formheasann an CRF beartas nasc gréasáin freisin agus réitíonn sé díospóidí a d’fhéadfadh a bheith ag úsáideoirí maidir le nasc leis na líonraí agus iad a úsáid.

Gás

Tá an CRF freagrach as rialáil eacnamaíoch líonra gáis na hÉireann agus as gás a sholáthar do chustaiméirí deiridh de réir an Achta Gáis (Eatramhach) (Rialachán), 2002, arna leasú.

Tá an líonra gáis comhdhéanta de phíblínte tarchuir agus dáilte, trína soláthraítear gás nádúrtha do thithe agus do ghnó. Feidhmíonn na píopaí tarchuir faoi bhrú ard agus úsáidtear iad chun méideanna móra gáis nádúrtha a bhogadh. Cruthaíonn an líonra gáis fáinne a shíneann trí chathracha Bhaile Átha Cliath, Chorcaí, Luimnigh agus na Gaillimhe.

Is córais dáileacháin iad na píopaí dáileacháin níos lú agus is gnách go soláthraíonn siad seo ceantair uirbeacha. Tá gach córas dáilte ceangailte leis an gcóras tarchurtha brú níos airde ag stáisiún laghdaithe brú.

Is é Gas Networks Ireland Oibreoir an Chórais Tarchurtha (TSO) agus Úinéir Sócmhainne Tarchurtha (TAO).

Tá sé mar aidhm ag an CRF a chinntiú go bhfreastalaíonn an líonra gáis atá i bhfeidhm ar riachtanais chustaiméir gáis na hÉireann ar chostas réasúnta éifeachtúil. Socraíonn an CRF na taraifí maidir le rochtain agus úsáid an chórais dáilte gáis agus an chórais tarchurtha. Íocann custaiméirí deiridh atá ceangailte leis an gcóras dáilte gáis na taraifí don chóras dáilte gáis.

Tá iompar an gháis nádúrtha ar fud líonra gáis nádúrtha na hÉireann faoi rialú ag tacar rialacha agus cóid margaidh. Tugann seoladóirí gás ó ‘pointí iontrála’ (Moffat in Albain, Inse agus Bellanaboy) chuig áitribh na gcustaiméirí (pointí imeachta) de réir na rialacha atá leagtha amach i gCód Oibríochtaí GNI.

Is gnách go mbíonn úsáideoirí an-mhór gáis nádúrtha mar stáisiúin chumhachta ceangailte go díreach leis an líonra tarchurtha. Is gnách go mbíonn úsáideoirí eile (lena n-áirítear úsáideoirí cónaithe) ceangailte le gás nádúrtha tríd an líonra dáileacháin. Tá na muirir ar chostas an chórais tarchurtha gáis san áireamh i mbillí do gach custaiméir deiridh.

Miondíola

Ceadaíonn an CRF leictreachas agus soláthraithe iomaíocha chun freastal ar riachtanais na gcustaiméirí agus socraíonn sé raon coinníollacha ceadúnais atá deartha chun custaiméirí a chosaint agus iomaíocht a chur chun cinn.

Leictreachas

Rinne an CRF maoirseacht ar léirscaoileadh de réir a chéile ar mhargadh an tsoláthair leictreachais a chríochnaigh le hoscailt iomlán an mhargaidh i mí Feabhra 2005. Chruthaigh an creat rialála an timpeallacht cheart chun iomaíocht a fhorbairt agus ó shin i leith tá méadú tagtha ar an iomaíocht sna margaí gnó agus baile. In 2010, d’fhoilsigh an CRU a Treochlár chun Dírialú, a leag amach na garspriocanna do dheireadh na rialála praghsanna. Rinneadh gach margadh gnó a dhírialáil ón 1 Deireadh Fómhair 2010. Ó Aibreán 2011, bhí an margadh baile (cónaithe) dírialáilte agus mar sin tá saoirse ag gach soláthróir a dtaraifí féin a shocrú.

Gás

Tá an margadh miondíola gáis nádúrtha oscailte d’iomaíocht iomlán ón 1 Iúil 2007. Cuireadh tús leis an gcomórtas i 2004 le trí sholáthraí san iomaíocht do na custaiméirí tionsclaíocha agus tráchtála níos mó. Ó shin i leith trí chomhairliúchán gníomhach le rannpháirtithe sa tionscal agus trí phróisis nua margaidh a fhorbairt tá líon na soláthraithe méadaithe agus an iomaíocht ag méadú i ngach earnáil den mhargadh miondíola. Cumasaíodh é seo i bpáirt mar gheall ar a éasca is féidir le custaiméirí an soláthróir a athrú. Tá gach custaiméir gáis nádúrtha incháilithe soláthróir a athrú ó Iúil 2007.

Sábháilteacht

I measc freagrachtaí sábháilteachta fuinnimh eile, tá an t-údarás reachtúil ag an CRF gníomhaíochtaí conraitheoirí leictreachais a rialáil maidir le sábháilteacht.

Mar thoradh air seo foilsíodh Doiciméad Critéar CRF a leagann amach rialacha mionsonraithe na scéime rialála sábháilteachta leictreachais agus na hoibleagáidí do rannpháirtithe atá ag feidhmiú laistigh den scéim rialála sábháilteachta leictreachais.

I measc freagrachtaí sábháilteachta fuinnimh eile, tá an fheidhm reachtúil ag an CRU freisin:

  • Gníomhaíochtaí gnóthas gáis a rialáil maidir le sábháilteacht. Áirítear leis seo oibreoirí líonraí gáis agus soláthraithe gáis;
  • Suiteálaithe gáis a rialáil maidir le sábháilteacht; agus,
  • Sábháilteacht chustaiméirí gáis agus an phobail i gcoitinne a chur chun cinn maidir le soláthar, stóráil, tarchur, dáileadh agus úsáid gáis nádúrtha.

Sábháilteacht Peitriliam

Is é an CRF an rialtóir sábháilteachta do ghníomhaíochtaí taiscéalaíochta agus eastóscadh peitriliam in aghaidh srutha (amach ón gcósta agus ar tír mór) in Éirinn. D’fhonn gnóthais peitriliam, oibreoirí agus úinéirí gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a dhéanamh (mar atá leagtha amach in IR 89 de 2013, na Rialacháin um Shábháilteacht Peitriliam (Ainmniú Aicmí Áirithe Gníomhaíochta Peitriliam) 2013), ní mór don ghnóthas peitriliam cead sábháilteachta a fháil ar dtús ón CRF. Leagann an tAcht um Rialáil Leictreachais 1999 (an tAcht), arna leasú i measc nithe eile, an tAcht Sábháilteachta Peitriliam (Taiscéalaíocht agus Eastóscadh) 2010 agus an tAcht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéalaíocht agus Eastóscadh) 2015, amach fairsinge iomlán na bhfeidhmeanna CRF agus na bhfreagrachtaí tionscail le maidir le sábháilteacht peitriliam in aghaidh srutha.

Uisce

Leathnaigh an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2013 (Uimh. 1 Márta 2013) sainchúram an CRF chun feidhm a áireamh chun ullmhú le bheith mar rialtóir eacnamaíoch don earnáil uisce phoiblí. Faoin Acht seo tá cead ag an CRF comhairle a thabhairt don Aire Comhshaoil (an “Aire”) ar ábhair a bhaineann le rialáil eacnamaíoch na hearnála uisce poiblí in Éirinn. Tá tuilleadh reachtaíochta lena n-áirítear an tAcht um Sheirbhísí Uisce 2014 agus an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú) 2016 a chuir muirir uisce tí ar fionraí ar feadh tréimhse forordaithe i bhfeidhm ó shin.

Faisnéis Airgeadais

Le haghaidh Ráitis Airgeadais, cliceáil anseo le do thoil

Polasaithe Soláthair

Fógraí Tairisceana Reatha agus Dámhachtainí Conartha - suíomh Gréasáin r-Tairiscintí
Is féidir sonraí faoi thairiscintí reatha an Choimisiúin a fháil ag www.eTenders.gov.ie. Is áis lárnach í seo do gach údarás conarthach san earnáil phoiblí chun deiseanna soláthair a fhógairt agus fógraí a dhámhachtain. Is í an Oifig um Sholáthar Rialtais a bhainistíonn an suíomh. Taispeánann an láithreán, deiseanna soláthair an Choimisiúin atá á bhfógairt faoi láthair in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (OJEU), chomh maith le fógraí conarthaí eile ar luach níos ísle a uaslódálann an Coimisiún ar an láithreán. Soláthraíonn sé doiciméid tairisceana gaolmhara freisin (nuair atá siad ar fáil) ar féidir iad a íoslódáil ón suíomh.

Ar chomórtas tairisceana foilsithe a chríochnú, foilsíonn an Coimisiún fógra dámhachtana ar www.eTenders.gov.ie.

Cliceáil anseo le do thoil chun ár bPolasaithe Soláthair a fheiceáil

Cliceáil anseo le do thoil chun Íocaíochtaí CRF os cionn € 20,000 a fheiceáil

Cliceáil anseo le do thoil chun Tuairisceáin Íocaíochtaí Pras CRF a fheiceáil

Nochtadh

Chun an Logáil Nochtadh SF a fheiceáil cliceáil anseo le do thoil